Monday, April 12

పిల్లల ఆటలు - తెలుగు పదాల ఆట

ఎంతమంది ఆడవచ్చు : నలుగురు.
ఆడే స్థలం : ఆరుబయటగాని, ఇంట్లోగాని.
ప్రతి ఒక్కరు ఒక పది లైన్ల మాటలు మాట్లాడాలి. అయితే నిబంధన ఏమిటంటే... [ఇంకా... ]