Monday, May 17

వ్యాకరణం - భాషా భాగములు

నామవాచకం: ఒక వ్యక్తిని గాని, వస్తువుని గాని, జాతినిగాని, గుణముమును గాని తెల్పు పదములను నామవాచకము అని అందురు.
ఉదా: రాముడు, గీత, శంకర్...
రాముడు మంచి బాలుడు.
పై వాక్యంలో రాముడు అనేది నామవాచకం
సర్వనామం: నామవాచకములకు... [ఇంకా... ]